The Dentist

 

Something new.

Dark. Funny-Dark. Dark.